IX KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 9 tomas:

Ožkabalių dainos. Pirma knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998

 

„Ožkabalių dainos“ buvo išleistos Jungtinėse Amerikos Valstijose kaip „Dirvos“ žurnalo 1902 m. 1 ir 3 numeriai, o netrukus – ir kaip atskiros knygos. Leidėjas J. Stagaras (taip tada pasirašinėjo Amerikos lietuvių veikloje reiškęsis Vincas Šlekys) padalijo vientisą J. Basanavičiaus atsiųstą pluoštą į dvi atskiras dalis ir „Dirvos“ 1-ame numeryje paskelbė pirmąsias 214 dainų.
Knyga prasideda J. Basanavičiaus straipsniu „Apie Ožkabalių dainas“ Jame pagrindinis dėmesys sutelktas į liaudies dainų vertę praeičiai pažinti. Gausiai remiamasi dainų medžiaga siekiant pagrįsti savo „trakų-frigų teoriją“ ir stengiantis susieti su ja atskirus knygoje skelbiamus tekstus (tos sąsajos šiandien atrodo beįtikinančios). Atkreipiamas dėmesys į dainas, turinčias istorinių įvykių atspindžių. Pateikiama faktų, susijusių su rinkinyje skelbiamų dainų rinkimo istorija. Paaiškinama, kodėl tekstai knygoje sudėti alfabetine tvarka (pagal dainos pradžią).
Po dainų tekstų pateikiamos daugelio jų melodijos, kurias užrašė Jurgis Narjauskas 1904 m., jau išspausdinus rinkinį. Tik dalies šių tautosakos kūrinių žodžius ir melodijas yra padainavęs tas pats žmogus, tad melodijos nejungiamos dirbtinai su žodžiais į vientisus kūrinius. Tačiau jomis remiamasi kai kur patvarkant, koreguojant dainų  strofiką.
Paaiškinimuose apibūdinamas dainos žanras, tematika, regioninis paplitimas. Skelbiamas tekstas susiejamas su tipo versija ar variantų grupe, pateikiami duomsnys apie anksčiau versiją publikavusius tautosakininkus. Atskirais atvejais nurodomas vienas kitas faktas iš dainos istoriografijos.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ devintą tomą parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Melodijas parengė Eligija Garšvienė. Tekstologinio parengimo aspektus aptarė, žodynėlį sudarė Kostas Aleksynas, paaiškinimus  parašė Leonardas Sauka.

 

Turinys

IX Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba