VII KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 7 tomas:

Iš gyvenimo vėlių bei velnių. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998

Šioje knygoje, išėjusioje 1903 m., J. Basanavičius pateikė savo sukauptą labai turtingą ir įvairią žodinę kūrybą, susijusią su žmogaus būties–nebūties riboje susiklosčiusiais papročiais, tikėjimais, tradiciniais vaizdiniais, taip pat su ano pasaulio būtybėmis, iš kurių ryškiausios – vėlės ir velniai. Iš paskelbtos medžiagos ryškėja, kokios iracionalios „ano pasaulio“ jėgos, žmonių manymu, supa jų pasaulį, kaip įprasminamas žmogaus susidūrimas su jomis. Žodinę kūrybą apie vėles ir velnius J. Basanavičius yra sukaupęs iš  įvairių Lietuvos vietų, panaudojo ir spausdintus šaltinius, ir rankraščius. Jam talkino nemažas būrys padėjėjų – ir tie, kurie teikė medžiagą ankstesnėms knygoms, ir daug naujų. Iš Mažosios Lietuvos stambų pluoštą atsiuntė Kristupas Jurkšaitis. O daugiausia paskelbtų pasakojimų tame krašte užrašė Vilius Kalvaitis: net 562 (iš viso knygoje – 827 tekstai), tad jį pagrįstai galima laikyti knygos bendraautoriu. Mažojoje Lietuvoje užrašytos medžiagos regioninis savitumas labai ryškus. Ten taip pat sukurta pasakojimų, kokių kitur Lietuvoje neaptikta.
Knyga pradedama plačiu įvadiniu J. Basanavičiaus straipsniu-studija „Apie vėles bei nekrokultą senovės lietuvių“. Jame ne tik gilintasi į senovės lietuvių tikėjimus, susijusius su mirtimi, bet ir, pervertus šimtus šaltinių įvairiomis kalbomis, daryta tam tikras išvadas. Leonardas Sauka pabaigos žodyje „Nepaprasta Jono Basanavičiaus ir Viliaus Kalvaičio knyga“ apžvelgia knygoje pateiktą medžiagą ir įvertina ją kaip nepakeičiamą šaltinį lietuvių, ypač iš Mažosios Lietuvos, kultūrai ir tradiciniam pasaulėvaizdžiui pažinti.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ septintą tomą parengė, skelbiamos medžiagos tekstologinio parengimo aspektus aptarė, žemėlapius sudarė Kostas Aleksynas. Pabaigos žodį ir paaiškinimus parašė, rodykles sudarė Leonardas Sauka. Žodynėlį sudarė Vitas Agurkis.
 

Sakmėse minimos Rytprūsių vietovės
 

Turinys

VII Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba