V KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 5 tomas:

Lietuviškos pasakos. Pirma knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: „Vaga“, 2001


Tai pirma stambi J. Basanavičiaus parengta lietuvių tautosakos knyga, išėjusi 1898 m. Jos paskirtį nusako paantraštė: „Medega lietuvių mitologijai“. Čia pirmąsyk paskelbta tiek daug – per pustrečio šimto  – įvairių pasakojamosios tautosakos kūrinių. Didžiausią jų dalį sudaro sakmės (100 kūrinių) ir pasakos (92 kūriniai). Net 41 tekstas – tikėjimai ir pasakojimai apie tai, kuo tikėta. Į knygą pateko ir padavimų, legendų, burtų, užkalbėjimų. Tekstai sugrupuoti pagal juose vyraujančius mitinius veikėjus. Skyriai – jų knygoje 14 – nevienodo dydžio. Gausiausi – apie Dievą ir velnią, žmogų ir velnią, raganas ir raganius. Vienuose skyriuose daugumą sudaro sakmės ir tikėjimai, kituose vyrauja pasakos. Ne vieno siužeto pasaka knygoje lietuvių skaitytojui pateikta pirmą kartą. Daugumą tekstų – 80 vienetų – yra užrašęs pats knygos sudarytojas. Tai pirma ir vienintelė knyga, kur tiek daug paskelbta jo užrašytų neeiliuotų tautosakos tekstų. Gausiai medžiagos knygai pateikė jo brolis Vincas (70 pasakų ir 2 sakmes) ir Matas Slančiauskas (9 pasakas, 33 sakmes, 9 tikėjimus, 4 legendas, 2 pasakojimus). Po keletą tekstų užrašė Petras Kriaučiūnas, Vincas Vaičaitis, Steponas Žiupsnis (Sauja). J. Basanavičiaus rašytoje pratarmėje ar prie tekstų daug kur nurodyta užrašymo vieta, kai kur – ir apytikslis laikas. Knygoje vyrauja Suvalkijoje užrašyti tekstai.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ penktą tomą parengė, skelbiamos medžiagos tekstologinio parengimo aspektus aptarė ir žodynėlį sudarė Kostas Aleksynas. Leonardas Sauka įvade „Pasakos, sakmės – tautosakos vertybės ir medžiaga lietuvių mitologijai“ įvertina šį J. Basanavičiaus parengtą leidinį kaip labai reikšmingą medžiagos sankaupą folkloristams ir mitologijos tyrinėtojams. Jis taip pat parašė paaiškinimus, sudarė rodykles.

 

Turinys

V Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba